Основни дейности на АЕОБ: Печат

Организиране на работни срещи, семинари, конференции, курсове, лекции и специализации.

Планира се издаване на бюлетин на български и английски език местни и международни новини в областта на използването на биомасата за енергийни цели. Бюлетинът вече стартира на страниците на сп. "Топлотехника за бита ".

Осигуряване на информация и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на членовете на Асоциацията и създаване на условия за обмяна на мнения с професионалисти в областта на използването на биомасата за енергийни цели.

Предоставяне на консултантски услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица в сферата на използването на биомаса за енергийни нужди, които биха искали да развиват дейност в Република България.

Планирани мероприятия на АЕОБ, целящи постигане на публичност в обществото и държавнитe ведомства

Залагане на възможностите на биомасата в енергийната стратегия на страната в периода до 2015 г. Предвижда се при годишно производство на ел. енергия в страната, възлизащо на 38 млрд. MW/h , в следващите 12 години , 8 % от тази енергия в енергийния баланс на страната да бъдат възобновяеми източници, 40 % биомаса, 35 % ВЕЦ, 8 % геотермални,  15 % сл. енергия, 2 % вятър.

АЕОБ има изградени работни контакти с Министерствата на: Енергетиката и енергийните ресурси, Околната среда и водите, Земеделието и горите, Регионалното развитие и благоустройството както и с Агенцията за енергийна ефективност и съвместно се работи за създаване на нова нормативна уредба в съответствие с водещото европейско законодателство.

С цел формиране условия за бързо навлизане на биомасата като енергиен източник, се предвижда:
- реализиране на проекти за оползотворяване на дървесните отпадъци и вършините от гората, в биогорива /пелети, брикети /
- внедряване на котелни системи за отопление, използващи такива горива
- създаване на енергийни дружества с участие на общините по региони, богати на биомаса
- разработване на национална стратегия за въвеждане в страната на съоръжения за изгаряне на биомаса-конструиране, производство и внос от напреднали в това отношение страни
- създаване на работна група за индикиране и използване на европейските фондове за финансиране в областта на: енергийната ефективност, алтернативните енергийни източници и екологията.

Брошура АЕОБ


The main activities of EUBA are as follows:

- Working meetings organisation, implementation of workshops, conference, training courses, lectures and specializations;
- Planning of specialized bulletin publication in Bulgarian and English language for local and international news in the field of biomass utilization for energy purposes. The bulletin has already started on the pages of Home Heating Appliances Magazine.
- Providing information and conducting training for improving the qualification of the Association members and creating of conditions for exchange of opinions with professionals in the field of biomass utilization for energy purposes.
- Providing consultant services to Bulgarian and foreign physical and juridical persons in the sphere of biomass utilization for energy purposes, who would like to develop your activities in Bulgaria.
- Implementation of EUBA planning actions with main goal: publicity achievement in the society and state administration.
- Dissemination of biomass possibilities in energy strategy in the country for the period until 2015. The strategy forecasts on annual electricity production in the country in the amount of 38 milliard MW / h , in the next 12 years, 8 % от this energy in the national energy balance to be of renewable energy sources (RES): 40 % biomass, 35 % water energy, 8 % geothermal energy , 15 % solar energy and 2 % wind energy.

With aim to forming conditions for fast penetration of biomass as energy source the flowing activities are proposed:

- Project development for wood waste utilization from forestry, wood-processing and furniture industry, cellulose-paper industry, agriculture for production of biofuels (pellets, wood chips briquettes and et.c).
- Boiler heating system implementation which uses such bio fuels.
- Energy association’s establishment with municipality participation by regions which are rich of wood biomass.
- National strategy development for implementation of biomass burning facilities, including design, production, installation and start-up
- Working team establishment for indicating and using of EU funds for financing of projects in the field of energy efficiency, RES and ecology.